dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ

Joanna Wierzejska

Joanna Ewa Wierzejska – doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Po ukończonych studiach pedagogicznych w UMCS w 2009 roku podjęła pracę w projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Uniwersytet otwarty na jutro” realizowanym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w latach 2009-2013. Po dwóch latach objęła funkcję koordynatora tego projektu. W tym samym czasie przygotowała rozprawę doktorską pt. „Funkcjonowanie zawodowe absolwentów studiów pedagogicznych na rynku pracy a ich zasoby osobiste” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ryszarda Bery. Praca została obroniona w maju 2013 roku. Na wniosek recenzentów prof. dr hab. Kazimierza Denka oraz prof. dr hab. Tadeusza Aleksandra dysertacja została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii i wydana w postaci monografii.  

Jej główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę funkcjonowania na rynku pracy absolwentów szkół wyższych, jakości kształcenia pedagogicznego, przygotowania zawodowego pedagogów oraz  zasobów osobistych osób wkraczających na rynek pracy.

Na jej dorobek naukowy składa się monografia autorska pt. Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2014, monografia współautorska z Orestą Karpenko pt. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Wyd. IMPULS, Kraków 2015 (w druku). Jest także współredaktorem naukowym wraz z M. Czepil i O. Karpenko dwóch monografii wieloautorskich: Topical issues of future teachers training in Ukraine, Lublin 2014 oraz Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges, Lublin 2014.

Na jej dorobek składają się między innymi następujące artykuły:

  • Retrospektywna ocena jakości edukacji akademickiej absolwentów studiów pedagogicznych [w:] Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, (red.) J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański, Kraków 2011;
  • Radzenie sobie z problemami w pierwszej pracy pedagogów a ich poczucie własnej skuteczności [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, (red.) R. Bera, K. Klimkowska, A. Dudak, Lublin 2014;
  • Wizje kariery zawodowej studentów kończących studia magisterskie a ich poziom optymizmu [w:] Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, (red.) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2014;
  • Wartości związane z pracą osób migrujących zarobkowo, „Problemy Profesjologii”, Nr 2/2014;
  • R. Bera, J. Konaszewska, Kształcenie uniwersyteckie pedagogów a rynek pracy [w:] Edukacja ku przyszłości. Tom 3. Wyzwania i zaniechania w kształceniu pedagogów, (red.) T. Boruta, A. Klim-Klimaszewska, M. Wiśniewska, Siedlce 2014;
  • Znaczenie pracy w życiu młodzieży kończącej studia wyższe, [w:] Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, (red.) K. Białożyt, J. Matejek, Kraków 2015;
  • Kompetencje społeczne absolwentów studiów pedagogicznych, [w:] Edukacja jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym, (red.) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2015;
  • Bera R., Wierzejska J., Praca jako wartość w życiu człowieka, [w:] „Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1”, Kijów 2015;
  • Wierzejska J., Karpenko O., Wartość pracy w świadomości polskich i ukraińskich studentów, [w:] „Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1”, Kijów 2015;
  • Motywacja osiągnięć w karierze międzynarodowej przyszłych pedagogów a ich nadzieja na sukces, „Edukacja ustawiczna dorosłych PJCF”,  Nr 3(90)/2015.

Jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Nowosad, tytuł rozprawy Wartość pracy w życiu  osób migrujących zarobkowo a sytuacja na rynku pracy.

Pełni funkcję sekretarza czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie - Sklodowska, Sectio J Paedagogia-Psychologia.

Kierowała międzynarodowym projektem badawczym realizowanym z  dr doc. Orestą Karpenko z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wyniki badań stanowi wspólna monografia. Zaprezentowano je także na VI Ukraińsko-Polskim Forum Pedagogów we wrześniu 2015 roku w Kijowie.

W 2014 roku odbyła staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Ivana Franki w Drohobyczu.

Brała czynny udział w ośmiu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz dziesięciu ogólnopolskich. 

Za prace naukową i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu została wyróżniona Nagrodą Rektora UMCS w roku 2013, 2014 i 2015.

Jozefa Balachowicz

Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz

Profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej; pedagog, nauczyciel akademicki, badacz i koordynator prac badawczych w zakresie wczesnej edukacji; kierownik Zakładu Wczesnej Edukacji; przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich w APS w latach 2007-2014, przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2014-15; członek Rady Naukowej „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN – Oddział w Krakowie; członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły”; redaktor tematyczny czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z jakością procesu edukacji, kulturą dydaktyczną edukacji wczesnoszkolnej, diagnozą nadmiernych trudności szkolnych oraz problematyką  kształcenia przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka. Autorka, współautorka i redaktorka książek m. in. „Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem”,  „Umiejętność czytania uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim”, „Edukacja w toku przemian”, „Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby”, „Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych”, „Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością”, „Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka”, „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka”, „Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka”, „Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach”, „Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna”. 

prof. dr hab. Wiesław Theiss