Skład KNP PAN - kadencja 2011-2014/15

Ambrozik Wiesław dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Bogaj Andrzej – 25.10.1942, Wirów, pedagog, profesor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; 
Od 1970 w IBE, gdzie ob. pełni funkcję wicedyrektora; zatrudn. także na stanowisku prof. WSP w Kielcach, kieruje Zakładem Metodologii Nauk Humanistycznych; uczestnik programu SMART;  czł. PTP, Polskiego Towarzystwa Ped. Porówn, czł. KNP PAN, czł. Rady Naukowej IBE i Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w (b. WSP) Akademii Pedagogicznej w Krakowie; gł. zaint. pedagogika ogólna, metodologia nauk humanistycznych, organizacja i efektywność systemu oświaty, zagadnienia polityki oświatowej, alternatywne modele szkół i edukacji, problemy konstrukcji i ewaluacji programów nauczania; Publ.: “Stan i uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół ponadpodstawowych”, warszawa 1989; “Rozwój systemu oświaty w Polsce. Raport dla Międzynarodowego Biura Oświaty w Genewie”, Warszawa (1984, 1986, 1988, 1990, 1992 1994); “Liceum ogólnokształcące w Polsce” Warszawa 1992; “System edukacji w Polsce. Osiągnięcia. Przemiany. Dylematy” (współaut. z S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański), Warszawa 1995; “Realia i perspektywy reform oświatowych” (red.), Warszawa 1997; “Edukacja w procesie przemian społecznych” (współaut. Z S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański), Warszawa 1998.