Agnieszka Cybal-Michalska

Agnieszka Cybal Michalska

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska jest prodziekanem ds. Planowania i Sprawozdawczości Naukowej, Studiów Podyplomowych i Promocji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownikiem Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od 2011 roku pełni funkcję Redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja” a od 2012 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „Dialogi o Kulturze i Edukacji”. Kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne oraz Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są na problematyce socjopedagogicznych problemów młodzieży. Złożoność podjętej problematyki oraz interdyscyplinarny charakter jej ujmowania odzwierciedla jej aktywność naukowo-badawcza. Ukoronowaniem jej dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych, ubogacanych doświadczeniami naukowymi zdobytymi podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University w Nowym Jorku, są następujące prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań   2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013), redakcja naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulurowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), współredakcja książki Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011) oraz Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012). Autorka licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę partycypacji młodzieży w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata pracy „bezgranicznych” karier.

Bliskie są jej również zagadnienia skoncentrowane wokół europejskiego wymiaru edukacji oraz ewolucji edukacji w warunkach globalnych. W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej.