Krystyna Ablewicz

Krystyna Ablewicz, adiunkt habilitowany w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Funkcja: dyrektor Instytutu w dwóch kadencjach od 2008/09 – 2015/16, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej.

Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań humanistycznych (hermeneutyki i fenomenologii) będących podstawą rozumienia pedagogiki jako nauki kulturowej oraz antropologicznych i aksjologicznych uwarunkowań  koncepcji i procesów wychowania (głównie egzystencjalne oraz holistyczne ujęcie rozwoju osobistego człowieka w kontekście antropologii Gestalt). Ostatni obszar poznawczo-warsztatowy to teoria i metodyka intrapersonalnych kompetencji pedagoga.

Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera oraz członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.