Marzenna Zaorska

Marzenna Zaorska

Marzenna Zaorska - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydziału Nauk Społecznych, Katedry Pedagogiki Specjalnej), pedagog specjalny (tyflopedagog, surdotyflopedagog, logopeda). Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej (1984). Uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika, pedagogika specjalna (1991), doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, pedagogika specjalna (2003), tytułu profesora nauk humanistycznych (2012). Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z: edukacją, rehabilitacją, wspomaganiem rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, złożoną, sprzężoną, szczególnie z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku; kształtowaniem kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami mowy; alternatywnymi metodami komunikacji, podmiotowości, autonomii, kreatywności, rozwijania aktywności twórczej osób głuchoniewidomych; diagnozą i terapią pedagogiczną głuchoniewidomych dzieci; kompetencjami zawodowymi oraz osobowościowymi specjalistów pracujących z osobami z wielozakresowymi niepełnosprawnościami; socjalizacją i przygotowaniem do życia ludzi z zaburzeniami złożonymi; wsparciem społecznym osób z niepełnosprawnością oraz środowisk ich życia i wychowania. Promotorka ponad 200 prac licencjackich; 600 magisterskich; 200 prac na studiach podyplomowych, 2 prac doktorskich. W latach 2014-2015 Członek Zespołu Roboczego Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (przewodnicząca Zespołu ds. Etyki w Pedagogice Specjalnej).

Autorka 10 monografii, między innymi: Głuchoniewidomi w Polsce – specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja (2002), Wiodące koncepcje w edukacji i rehabilitacji głuchoniewidomych dzieci (2002), Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny) (2010), Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój – problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków (2011), Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowo-zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową (2015); 4 książek pod redakcją lub współredakcją, ponad 220 artykułów naukowych; 2 dzienników dla systemu edukacji: dziennik zajęć logopedycznych indywidualnych oraz dziennik zajęć grupowych logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych (2008). Uczestnictwo w konferencjach: 150, w tym 15 zagranicznych.  

Recenzje: postępowań o tytuł profesora – 2; postępowań habilitacyjnych – 12; prac doktorskich – 18. Realizacja 2 projektów finansowanych przez KBN, współudział w realizacji 5 projektów finansowanych ze środków UE, udział w badaniach naukowych poza systemem szkolnictwa wyższego – 4; członkostwo we władzach fundacji – 2, członkowstwo w radach naukowych czasopism – 6, w tym 3 zagranicznych.

Staże naukowe i wyjazdy studyjne: Exeter (Anglia, 1998); Ośrodek dla Dzieci Głuchoniewidomych w Sergijew Posad (Rosja, 1999, 2008); Instytut Pedagogiki Korekcyjnej Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie (Rosja, 2000, 2008); Académie de Lyon (Francja, 2010), Barcelona (Hiszpania, 2011), Vincenza (Włochy 2012), Rzym (Włochy, 2013).

Działalność organizacyjna: 1994-2000 kierownik Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki; 2000-2002 pełnomocnik Rektora UWM w Olsztynie do Spraw Niepełnosprawnych Studentów; pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki do spraw Dydaktycznych (2004-2005); kierownik Katedry Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (2004-2005), prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, WSP TWP w Warszawie (2005-2006); kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie (2005-2006); kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (2008-2013).

Nagrody i wyróżnienia: nagrody Rektora WSP w Olsztynie (1992, 1997), Rektora UWM w Olsztynie (2000, 2004, 2015), Rektora UMK w Toruniu (2011, 2012), Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (2013).

Odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych (2006), Srebrny Krzyż Zasługi (2006), Medal Copernicusa Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (2012), Medal „Zasłużony dla UMK” (2013), Medal im. N.I. Pilman (2015) za: wkład w rozwój współczesnej tyflopedagogiki, we współpracę z tyflopedagogiką ukraińską oraz działania na rzecz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową przyznany przez Stowarzyszenie Okulistów Dziecięcych Ukrainy, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).