Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Katedra Pedagogiki Społecznej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

adres służbowy: Katowice, 40-126, ul. Grażyńskiego 53, tel. 32 3599 728.

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg pracy naukowej:

Nazwa szkoły wyższej, wydział lub instytut, specjalność, tytuł pracy, data uzyskania stopnia lub tytułu naukowego, nazwiska promotorów i recenzentów.

Tytuł magistra: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Proces integracji społecznej w warunkach reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999r. Studium przypadku na przykładzie liderów lokalnych i regionalnych województwa śląskiego. 26 luty 2002r., promotor – Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, recenzent – Prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki.

Stopień naukowy doktora nauk humianistycznych: Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Odpowiedzialność społeczna polityków wobec przemian edukacyjnych. 03.04.2007r., promotor – Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Syrek – Uniwersytet Śląski; Prof. zw. dr hab. Tadeusz Frąckowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje

4-letnie Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki – realizowane w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – 10.2002r. – 06.2006r.

2-letnie Dziennikarskie Studia Podyplomowe – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, 10.2000r.-06.2002.


Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko:

Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej
– adiunkt (od 2007 roku, asystent od 2002).

Specjalności naukowa:

(wynikająca z wykształcenia i dorobku naukowego)

Pedagogika społeczna

Zainteresowania naukowe:

polityka oświatowa, reforma edukacji (sześciolatki w szkole), elity polityczne wobec przemian edukacyjnych, kapitał edukacyjny, aspiracje edukacyjne, Polska i Polacy a pojęcie wyższego wykształcenia na tle porównań międzynarodowych (Human Development Index – HDI – Współczynnik Rozwoju Społecznego; Międzynarodowy Programme for the International Assessment of Adult – PIAAC - Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych), wyższe wykształcenie – sukces czy porażka we współczesnej rzeczywistości, idea lifelong learningu.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

(zgodne z wykształceniem lub dorobkiem naukowych)

socjologia ogólna, socjologia wychowania, polityka społeczna (z elementami demografii), pedagogika społeczna, antropologia kulturowa, profilaktyka społeczna, patologia społeczna.

Promotor pomocniczy w otwartych dwóch przewodach doktorskich, w pierwszym przewodzie głównym promotorem jest Prof. dr hab. Ewa Syrek – doktorat w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, w Wydziale Pedagogiki i Psychologii; w drugim przewodzie głównym promotorem jest dr hab. Teresa Wilk – doktorat w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie,
w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.Osiągnięcia zawodowe:

Wykaz ważniejszych publikacji

2006

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Diagnoza, terapia i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej, „Wychowanie na co dzień”, 2006, nr 1-2 (styczeń i luty),
  s. 7-10, ISSN 1230-7785. (Współautor: K. Kowalczewska-Grabowska 50%).
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie, „Wychowanie na co dzień”, 2006, nr 3 (marzec), s. 9-12, ISSN 1230-7785.


2008

Rozdział w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Rola pedagogiki społecznej w kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich i demokratycznych w środowisku lokalnym, [w:] Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, Red. B. Kromolicka, Szczecin 2008, s. 197-206, ISBN 978-83-928311-0-5.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Wsparcie socjalne rodzin jako narzędzie polityki społecznej państwa w rozwiązywaniu problemów demograficznych, [w:] Socjalna pedagogika, socjalna praca a socjalna andragogika — aktualne otazky teorie a praxe, Red. A. Tokarova, T. Matulayova, Acta Facultatis Pfilosophicae Universitas Presoviensis, Presov 2008, ISBN 978-80-8083-436-4.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, [w:] Prevencia socialnopatologickych Javo u deti, mladeźe a dospelnych, Banska Bystrica 2008, s. 151-159, ISBN 978-80-8083-595-8, (Współautor: D. Dramska, 50%).

2009

Rozdziały w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Odpowiedzialność społeczna polityków wobec przemian edukacyjnych a wpływ na kształtowanie się kapitału edukacyjnego w Polsce, [w:] Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja, Red. K. Marzec-Holka, przy współpracy H. Guzy-Steinke, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 169-180; ISBN 978-83-7096-710-9.

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Kapitał edukacyjny na przykładzie odpowiedzialności społecznej polityków wobec przemian edukacyjnych. „Auxilium Socjale – Novum”, 2008, nr 3, s. 132-143; ISSN 1899-4393. – opublikowane w 2009 r.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Sześciolatki do szkoły, „Wychowanie na co Dzień”, 2009, nr 9, s. 3-8; ISSN 1230-7785, (Współautor: K. Kowalczewska-Grabowska 50%).

Recenzje

 • Jadwiga Izdebska (red.), Media elektroniczne w życiu dziecka, w kontekście wartości wychowawczych i zagrożeń, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008, ss.208.
  [w:] „Auxilium Sociale Novum”, 2008, nr 4, s. 130-133; ISSN 1899-4393. – opublikowane
  w 2009r.
 • Jadwiga Izdebska (red.), Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka. Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008, ss.313. [w:] „Auxilium Sociale Novum”, 2008, nr 4, s. 134-138; ISSN 1899-4393. – opublikowane w 2009r.

2010

Monografia

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss.247; ISBN 978-83-7611-517-7.


Rozdziały w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Czy dzisiejsza szkoła kształtuje cechy zapewniające jednostce tożsamość kompetencji cywilizacyjne, adekwatnej postindustrialnej rzeczywistości, [w:] Demokratyczne ścieżki edukacji, Red. M. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska, Wyd. Państwowa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2010, s. 145-154; ISBN 978-83-61601-68-5; (Współautor: Teresa Wilk 50%).
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Szef idealny. Analiza struktury przywództwa na przykładzie Katedry Pedagogiki Społecznej, [w:] Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju
  i doskonaleniu civil society. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin, Ewa Syrek (red.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 756-761; ISBN 978-83-226-1967-4; (Współautor: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska; Maria Świątkiewicz-Mośny – po 25%).
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Jakie wykształcenie – taki los. Bezradność a poczucie odpowiedzialności w kontekście edukacyjnym, społecznym i wychowawczym, [w:] Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, M. Piorunek (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 175-190; ISBN 978-83-7611-811-6; (Współautor Teresa Wilk 50%).

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, „We are Still Stock in Factory”: Social and Political Resistance to Changes in Education,”The New Educational Review”, 2010, Vol. 20, No. 1, p. 74-84; ISSN 1732-6729; (Współautor: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska 50%).

2011

Rozdziały w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodego pokolenia wobec zmiany społecznej, [w:] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Wyd.„Difin”, Warszawa 2011; ISBN 978-83-7641-462-1.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Czego się boisz Europo? Czyli znajomy/obcy w perspektywie codzienności. Wybrane przykłady oswajania odmienności, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, Red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011; s. 337-348, ISBN 978-83-7780-058-4; (Współautor: Teresa Wilk 50%).

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Integrująca rola Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Refleksje w trzydziestą rocznicę istnienia Katedry, „Wychowanie na co Dzień”, 2011, nr 3, s. 31-35, ISSN 1230-7785, (Współautor: Teresa Wilk 50%).

2012

Rozdział w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, System edukacji, jako szansa i/lub bariera wspierania kultury i edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego Śląska), [w:] Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, Red. K. Szmyd, E. Barnaś-Baran, E. Dolata, A. Śniegulska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 549-560, ISBN 978-83-7338-713-3.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Cele i zadania szkoły w zakresie edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego Śląska), [w:] Wielokulturowość i problemy edukacji, Red. T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman, Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń-Warszawa 2012, ss. 49-66, ISBN 978-83-7780-433-9; (Współautor: Teresa Wilk 50%)
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, O współpracy naukowej i przyjaźni między Poznaniem
  a Katowicami w perspektywie pedagogiki społecznej, [w:] Wartości, symbole i znaki dobra
  w pedagogice społecznej. Tom dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Frąckowiakowi, Twórcy „pedagogiki nadziei”, Red. I. Kubiaczyk, K. Marzec-Holka, A. Radziewicz-Winnicki i inni, Wyd. Naukowe UAM, Poznań-Środa Wielkopolska 2012, ss.59-65, ISBN 978-83-232-2417-4; (Współautor: Teresa Wilk 50%).
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Aspiracje edukacyjne młodego pokolenia przepustką do aktywnego udziału we współczesnych gradacyjnych społeczeństwach wysokorozwiniętych, [w:] Dilemata socialni pedagogiky v postmodernim svete, Red. M. Bargel, E. Janigova, E. Jarosz, Wyd. Institut Mezioborovych Studii Brno, Brno 2012, ss. 1257-1270, ISBN 978-80-87182-27-7.

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Znaczenie wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego. Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego – Human Development Indeks (HDI), „Chowanna”, 2012, Tom I, nr 38, ss.33-44, ISSN 0137-706X.

Recenzja

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, recenzja: „Ruch Pedagogiczny”, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Kazimierz Denek, Poznań 2011, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ss.296, ISBN 978-83-60038-20-8, 2012, nr1, ss. 86-90, ISSN 0483-4992; (Współautor: Teresa Wilk 50%).

2013

Rozdziały w pracy pod redakcją

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Pamięć społeczna o relacjach międzykulturowych jako istotny element kształtowania postaw współczesnych pokoleń. Kultura i sztuka wobec edukacji międzykulturowej [w:] Kultura w edukacji międzykulturowej – konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Red. T. Lewowicki, A. Szczurek – Boruta, B. Grabowska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 127-142, ISBN 978-83-7780-790-3; (współautor dr hab. Teresa Wilk).
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Rola szkoły w kształtowaniu kluczowych aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży [w:] Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, Red. I. Nowosad, E. Karmolińska-Jagodzik, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Leszno 2013, ss. 105-118, ISBN 978-83-61876-80-9.


Sprawozdanie z konferencji

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie, Brno, Republika Czeska, 19-20 kwietnia 2012 roku, „Chowanna”, 2013, tom 2, nr 41, ss. 379-383, ISSN 0137-706X.

2014

Czasopisma

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Polski system oświaty w badaniach edukacyjnych – obniżenie wieku szkolnego i wybrane obszary problemowe, „Wychowanie na co dzień”, nr 2/2014, ss.18-21, ISSN 1230-7785.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Les inquietudesde l’Europe post-moderne et la conception de la sculpture socjale de Joseph Beuys: L’art comme facteur du modelage du monde commun dans la perspective de la pedagogie sociale, “Scientia Paedagogica Experimentalis”, no XLVII 1, pp. 71-91, 2010, ISSN 0582-2351, język francuski; (Współautor: Teresa Wilk 50%, wydane w 2014r.)

Monografia

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Logic of some – selected – concepts in contemporary education (between education and perception of committed art./theatre), Toruń 2014, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, ss. 262, j. angielski, ISBN 978-83-63955-19-9; (Współautor: Teresa Wilk 50% ).
 • Rozdziały w pracy pod redakcją
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Dyskusja nad zasadnością obniżenia wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym: możliwość czy też konieczność? [w:] Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, Rzymełka-Frąckiewicz Agata (red.), Toruń 2014, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. 42-59, j. polski, ISBN 978-83-63955-14-4.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Obniżenie wieku szkolnego – sukces czy porażka reformy edukacyjnej? Na podstawie opinii rodziców dzieci szkolnych – sześciolatków, [w:] Codzienność szkoły. Uczeń, Bochno Ewa, Nowosad Inetta, Szymański Mirosław (red.), Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 117-128, j. polski, ISBN 978-83-7850-531-0.

Redakcja naukowa pracy zbiorowej

 • Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, Rzymełka-Frąckiewicz Agata (red.), Toruń 2014, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, ss.271, j. polski, ISBN 978-83-63955-14-4.

Recenzja

 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, recenzja pozycji: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss.451, ISBN 978-83-7395-505-9; „Chowanna”, tom 1 (42), 2014, s. 363-368, ISSN 0137-706X.

Początkiem 2015 roku ukaże się praca pod redakcją naukową:

 • Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja, Red. A.Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk, Wyd. UŚ, Katowice 2015.

W przygotowaniu, planowana publikacja na koniec 2015 roku:

 • A.Rzymełka-Frąckiewicz, „Sześciolatek w szkolnej ławce” – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym, Wyd. UŚ.

Planowana praca awansowa będzie dotyczyła kwestii wyższego wykształcenia w kontekście konstruowania indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego we współczesnej polskiej rzeczywistości.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną – Uniwersytet Śląski 2011r.;
 • Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora za działalność naukowo-badawczą - Uniwersytet Śląski 2015r.;
 • Srebrna Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego – 2015r.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2007 tworzenie i obsługa przydziałów dla pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej (ok. 30 osób wraz z doktorantami, razem z K. Kowalczewską-Grabowską) – specjalność resocjalizacja.
 • Od 2012 roku udział w pracach komisji: Wydziałowa Komisja Konkursowa, Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • W 2015 roku udział w pracach komisji: Wydziałowa Komisja Oceny Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi; Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w zakresie Działalności Organizacyjnej.
 • Wielokrotna praca w komisjach rekrutacyjnych na kierunek – pedagogika.