Kazimierz Zbigniew Kwieciński

Kazimierz Kwiecinski

KWIECIŃSKI, Kazimierz Zbigniew

ur. 26 grudnia 1941 roku

Specjalność naukowa: socjologia edukacji i młodzieży, pedagogika społeczna, pedagogika ogólna; badania terenowe nad funkcjonowaniem szkoły w typowych środowiskach z zastosowaniem obserwacji uczestniczącej, wieloletnie badania podłużne nad tą samą dużą kohortą osób z rejonu toruńskiego od 15 do 60 roku życia w zróżnicowanych i zmiennych warunkach, badania nad socjopatologią systemu edukacji i jego składników, studia nad nowymi prądami pedagogiki światowej. Pracuje w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

Członek korespondent PAN od 2007 roku.

Członek rzeczywisty PAN od 2013 roku.

Stopień doktora uzyskał w 1970 roku, doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki – w 1973 roku, tytuł profesora w 1979 roku; wypromował 25 doktorów.

Najważniejsze opublikowane prace:

     Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium wsi peryferyjne, PWN, 1972.

     Drogi szkolne młodzieży a środowisko. WSiP, 1980.

    Socjopatologia edukacji. IRWiR PAN, 1992.

    Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. UMK, 2002.

     Między patosem a dekadencją, Studia i szkice socjopedagogiczne. DSWE, 2007.

Funkcje poza strukturami PAN, m.in.:

Dyrektor Instytutu Pedagogiki UAM (1990-1992); dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych PAN (1992-1998); kierownik Zakładu Socjologii Edukacji UWM (2000-2006), kierownik Zakładu Socjologii Edukacji DSW we Wrocławiu (2006-2014).

Redaktor naczelny czasopisma „Forum Oświatowe” (2089-2013), „Socjologia Wychowania – Acta Universitatis Nicolai Copernici” (1973-2005).

Uczestnictwa w pracach Komitetu Badań Naukowych (2000-2004) oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1981-2012).

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicxznego (1989-2013), honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 3013 roku).

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Medale za zasługi dla rozwoju uniwersytetów: UMK, UKW, UWM, UAM,

Doktoraty honoris causa: Uniwersytetu Opolskiego (2004), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2007), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (2011), Uniwersytetu Śląskiego (2014).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe (2003), nagrody Wydziału I PAN im. W. Spasowskiego (1981, 1987); nagrody I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1974, 1994).