Mirosław Sobecki

dr hab. prof. UwB Mirosław Sobecki

Miroslaw Sobecki

Urodzony w roku 1960 w Skarszewach, na pograniczu Kaszub i Kociewia na Pomorzu Gdańskim. Całe dorosłe życie spędził na północnym Podlasiu.

W 1985 roku ukończył studia magisterskie z pedagogiki w ówczesnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Na początku swojej drogi naukowej zainteresował się szkolnictwem dla mniejszości narodowych w Polsce. Doktorat uzyskał w 1995 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na podstawie rozprawy Funkcja etniczno-kulturowa liceów ogólnokształcących z niepolskim językiem nauczania. Po uzyskaniu stopnia doktora skoncentrował swoje zainteresowania na edukacyjnych kontekstach budowania tożsamości kulturowej wśród Polaków zamieszkujących na Białorusi, a zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie. Badania, które wówczas prowadził powiązane były z aktywnością dydaktyczną związaną ze studiami dla Polaków na Białorusi prowadzonymi przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Efektem badań była monografia Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowe Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Monografia ta stała się głównym elementem dorobku przedstawionego w przewodzie habilitacyjnym w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2008 roku. Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją międzykulturową analizowaną z perspektywy edukacyjnej. W maju bieżącego roku ukaże się praca Komunikacja międzykulturowa w perspektywie edukacyjnej. Studium z pogranicza polsko – litewsko – białorusko –ukraińskiego. Motyw przewodni pracy stanowią edukacyjne kwestie związane ze skutecznością komunikowania międzykulturowego w przestrzeni obejmującej tereny byłej jagiellońskiej Rzeczypospolitej. W pracy dominuje podejście semiotyczne i historyczne osadzone w tradycji edukacji międzykulturowej wyrastającej z podglebia pedagogiki społecznej.

Mirosław Sobecki przez wiele lat pracował w Katedrze Edukacji Międzykulturowej, kierowanej przez prof. Jerzego Nikitorowicza. Od 2010 roku kieruje Zakładem Pedagogiki Społecznej. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W kadencji 2015-2019 jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prywatnie mąż i ojciec dwu dorosłych synów. Aktywny chórzysta, miłośnik podróży, historii, genealogii i kultury francuskiej.