Zakres działania

Komitet Nauk Pedagogicznych jest samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju, wchodzącą w strukturę PAN. Komitet został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani przez właściwe środowiska naukowe oraz członkowie Akademii. Do zadań komitetu należy w szczególności:

  • analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych,
  • rozważanie istotnych problemów pedagogiki,
  • organizowanie sesji i konferencji naukowych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych,
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi,
  • przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje,
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych,
  • diagnozowanie stanu oświaty,
  • kształcenie kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki,
  • ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej,
  • opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

 

KNP od 20 lat organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów, zaś jego członkowie uczestniczą jako eksperci w zespołach doradczych MEN dla projektowania i wdrażania reform oświatowych. Wydaje publikacje książkowe oraz własne czasopisma: ”Rocznik Pedagogiczny” i “Studia Pedagogiczne”. Przew. KNP w l.1953-1973 był prof. Bogdan Suchodolski, 1974-1984 – prof.Wincenty Okoń, 1984-1993 prof. Heliodor Muszyński, 1993-2007 prof. Tadeusz Lewowicki, prof. Stefan M. Kwiatkowski (2007-2010), od 2011 prof. Bogusław Śliwerski.